بارم بندی چهار ساله درس شیمی پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 21:32
 

 

۲-بارم بندی کتاب شیمی ۲ – سال دوم دبیرستان رشته های علوم تجربی و ریاضی و فیزیک کد  1/277- 91

بخش

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم

شهریور

اول

۸

۲

۴

دوم

۷

۲

۳

سوم*

۵

۵

۳

چهارم

-

۷

۶

پنجم

-

۴

۴

جمع

۲۰

۲۰

۲۰

* در نوبت اول، بودجه بندی بخش ۳ تا صفحه ۵۷ ارزشیابی صورت می گیرد.

۳-بارم بندی کتاب شیمی ۳– سال سوم دبیرستان رشته های علوم تجربی و ریاضی و فیزیک کد  1/257- 91

بخش

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم، شهریور، بزرگسالان و دی ماه

اول

۱۳

6/5

دوم*

۷

۷

سوم

-

6/5

جمع

۲۰

۲۰

* در نوبت اول بودجه بندی بخش ۲ تا صفحه ۵۴ ارزشیابی صورت می گیرد.

برای طراحی سوالات آزمون سال تحصیلی جاری، فقط کتاب چاپ سال ۱۳۹۱ مبنای طراحی سوال کتاب های فوق می باشد.

  ۴- بارم بندی کتاب شیمی چهارم – رشته های علوم تجربی و ریاضی و فیزیک–  کد  1/289

بخش

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم، شهریور، بزرگسالان و دی ماه

اول

۸

4/5

دوم

۸

4/5

سوم*

۴

۶

چهارم

-

۵

جمع

۲۰

۲۰

 * در نوبت اول بودجه بندی بخش ۳ تا صفحه  ۵۸  ارزشیابی صورت می گیرد.

برای طراحی سوالات آزمون سال تحصیلی جاری، کتاب چاپ سال ۱۳۹۱ مبنای طراحی سوال  کتاب های فوق می باشد

 

نوشته شده توسط گازا  | لینک ثابت |